INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Hurtowo-Handlowe ELEKTRON Władysław Giza z siedzibą w Chrzanowie 32-500, ul. Kroczymiech 40, NIP 628-000-29-01.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

- W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

- Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GaleriaAG przetwarzają dane osobowe,

- podmioty świadczące usługi na rzecz GaleriaAG,

- banki – w zakresie obsługi płatności,

- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.

4. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

- usunięcia danych,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.